Coding Talk#01 : All About Flutter

Coding Talk#01 : All About Flutter

Alhamdulillah Telah selesai acara coding talk #01 denga tema ” All About Flutter”

Lokasi : Waroeng Bosque Depok

Berikut Foto2 nya

Flutter Developer